hpu1234

最后登录:2023-11-30 21:37:46

头像照片
hpu1234的个人信息
性别:
笔名: hpu1234
个人描述:
 
发送悄悄话 给我留言
hpu1234的个人简介
hpu1234的朋友圈
hpu1234还没有任何朋友
 
hpu1234的最新博客
 
hpu1234的最新博客评论
 
hpu1234的群组
hpu1234的留言薄 (最近5条留言)
-loveTibetChina- 留言于:2008-06-19 07:34:48
loveTibetChina
CIA asshole, i curse your whore family tragic death!
-syserror- 留言于:2006-09-13 18:30:56
syserror
大学之道:在明明德,在亲民,在止於至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能 安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。 古之欲明明德於天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其 身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致 知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而 后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。
-duyao565- 留言于:2006-08-13 03:45:12
duyao565
我是一位在日本留学的学生!在日本这几年的生活给我感受最深的是,日本人并没有我们想象的那么歧视中国人,大多数人对中国人比较友好!反到是那些韩国人非常的瞧不起中国人!在学校你和它们打招呼他们竟然无视,还总用韩语唧唧姑姑说着你,然后回敬你一个白眼!!!我真是很讨厌那些韩国女孩子!它们一个个非常爱慕虚荣,很势力!!!别看他们把自己的小韩国吹的多好!在日本韩国女孩子十个有九个靠傍有钱的老头生活!觉的日本人有钱见了日本人比孙子还孙子!它们才是世界上最卑微的民族!鄙视!没资格瞧不起我们中华民族!!希望你你的文章也发到更多其他的网站上去!让给多的年轻人了解真正的韩国!
-220166- 留言于:2006-04-14 00:02:48
220166
让老子给你开个处女帖,不用谢。
点击查看更多...
给 hpu1234 留言
注意: 请不要在留言中留下不友好信息或者类似侮辱性的言辞。
本留言簿只允许文学城注册笔名留言,游客不可以留言。 如果您还没有注册, 请点击这里注册文学城笔名