gweipwu

最后登录:2024-02-16 08:58:52

头像照片
gweipwu的个人信息
性别:
笔名: gweipwu
个人描述:
 
发送悄悄话 给我留言
gweipwu的个人简介
gweipwu的朋友圈
-fuz-
fuz
 
 
gweipwu的最新博客
 
gweipwu的最新博客评论
 
gweipwu的群组
gweipwu的留言薄 (最近5条留言)
-华章- 留言于:2017-05-18 13:05:19
华章
记得97年去圣地亚哥开会摩擦学会时结识一个吴姓先生。好像叫吴格非。如果冒犯,还请多多原谅。
点击查看更多...
给 gweipwu 留言
注意: 请不要在留言中留下不友好信息或者类似侮辱性的言辞。
本留言簿只允许文学城注册笔名留言,游客不可以留言。 如果您还没有注册, 请点击这里注册文学城笔名