xinxinren

最后登录:2022-08-02 04:31:40

头像照片
xinxinren的个人信息
性别:
笔名: xinxinren
个人描述:
 
发送悄悄话 给我留言
xinxinren的个人简介
xinxinren的朋友圈
xinxinren还没有任何朋友
 
xinxinren的最新博客
 
xinxinren的最新博客评论
 
xinxinren的群组
xinxinren的留言薄 (最近5条留言)
-wongjuer- 留言于:2018-07-09 17:53:33
wongjuer
您好,我在紫檀看到的您文章您女儿也在HAAS,恭喜! 我女儿今年高中毕业也如愿进了UCB Haas,请问您知道有Haas的家长微信群可以加吗?谢谢!
点击查看更多...
给 xinxinren 留言
注意: 请不要在留言中留下不友好信息或者类似侮辱性的言辞。
本留言簿只允许文学城注册笔名留言,游客不可以留言。 如果您还没有注册, 请点击这里注册文学城笔名